Vleermuizen op de Ruïne


De Ruïne van Brederode is van november tot en met februari gesloten in verband met de overwinterende vleermuizen.
Wij krijgen veelvuldig vragen hierover. Welke vleermuizen wonen er dan op de ruïne? Hoeveel soorten vleermuizen?

De laatste stand van zaken in januari 2018:


De Zoogdiervereniging deed in 2009 een uitgebreid onderzoek naar de vleermuizen op de ruïne in het kader van de geplande restauratiewerkzaamheden.

De vleermuizen overwinteren op  vijf verschillende plaatsen, maar in het bijzonder in de donjon, de kapeltoren en de twee ovens. Het gaat om tussen de 150 en 400 dieren.

In onderstaande tabel, dat ontleed is aan dat onderzoek, is dat overzichtelijk weergegeven (met voor de liefhebbers, tussen haakjes de Latijnse naam).

 

 kraamverblijfplaats  zwerm- of
 paarverblijfplaats
 winterverblijfplaats  foerageergebied
Gewone Dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus)
      X       x       X
Ruige Dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii)
      X       X
Watervleermuis
(Myotis daubentonii)
      X       X       X
Franjestaart
(Myotis nattereri)
      X       X       ?
Baardvleermuis
(Myotis mystacinus)
      ?       X       ?
Gewone Grootoorvleermuis
(Plecotus auritus)
      x       X       X
Rosse vleermuis
(Nyctalus noctula)
      X
Laatvlieger
(Eptesicus serotinus)
      x

Tabel 1. Overzicht van de functies die het ruïneterrein voor de in het gebied aanwezige soorten vleermuizen
vervult.

Bron: Koelman, R.M., 2010. Vleermuisonderzoek Ruïne van Brederode. Rapport 2009.53. Zoogdiervereniging,
Nijmegen.